Avís legal

1.- Informació
La pàgina web www.pescaturismemallorca.com és propietat de Pescaturismo SL, entitat mercantil constituïda a l'empar de la legislació espanyola, amb domicili social al Edificio Naorte A, planta 1-8, ParcBit, 07121, Palma de Mallorca, Islas Baleares, i CIF B-57909731, inscrita al Registre Mercantil de Mallorca al Tom 2610, Fol 180, full número PM-76.164, Inscripció 1ª.
A més del domicili social abans assenyalats, es posa a disposició dels usuaris la següent adreça de correu electrònic on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: info@pescaturismemallorca.com o el telèfon +34 622 347 389. Tots els clients tindran a la seva disposició els fulls de reclamacions en l'adreça de l'empresa situada en Edifici Naorte A, planta 1-8, ParcBit, Palma de Mallorca, Illes Balears, en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores, com regula el Decret 89/2010 de 22 de juliol en el seu Article 7.3 llibre d'inspecció i fulls de reclamacions.
 
2.- Política de privacitat
A.- Tractament de dades de navegació
De conformitat amb l'obligació prevista en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic, se li informa que en aquesta web s'utilitzen galetes. Una galeta és un fragment d'informació de text que les webs transfereixen al disc dur dels equips que es connecten a elles. Utilitzem "cookies de sessió" per identificar l'usuari i mantenir el seu estat d'identificació. Les "cookies de sessió" s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem galetes per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la. Només s'obté i es conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:
a) El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx només estarà identificat amb el domini xxx.es i / o l'adreça IP. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostre web.
b) La data i hora d'accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.
c) L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats.
d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
A nosaltres ens permetrà obtenir la següent informació:
a) La data i hora de la darrere vegada que l'usuari va visitar la nostra web.
b) El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva visita a la nostra web.
c) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent a l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se'ls informa als usuaris que les dades abans relacionades seran incorporades a fitxers de dades de caràcter personal de Pescaturismo SL i de la plataforma web www.pescaturismemallorca.com per a les finalitats abans detallades, podent l'usuari exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més baix s'indica.
Fem servir igualment l'eina de remàrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar a la Xarxa de contingut de Google (més detalls sobre la xarxa de contingut de Google aquí: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=es&answer=6104) anuncis basats en visites anteriors d'usuaris al nostre web. Per a això, algunes de les pàgines de la nostra web inclouen un codi anomenat "etiqueta de remàrqueting". Aquestes etiquetes permeten llegir i configurar les galetes del seu navegador per tal de determinar el tipus d'anunci concret que se li mostrarà a l'usuari, en funció d'elements relacionats amb la seva visita a la nostra web, com per exemple, el circuit de navegació escollit, les pàgines concretes visitades o les accions que en les mateixes s'hagin realitzat. Les llistes de remàrqueting així creades es guarden en una base de dades dels servidors de Google, on s'emmagatzenen tots els ID de galeta associats a cada llista o categoria d'interessos. La informació obtinguda només permet identificar un navegador concret, no podent Google identificar a l'usuari concret únicament amb aquesta informació (Més informació sobre l'eina de Remarketing en el següent enllaç: http://adwords.google.com/support/aw/ bin / answer.py? hl = ca-419 & answer = 173.945)
Respecte a Pescaturismo SL, aquesta informació només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat a la web, per exemple per haver finalitzat aquest un procés de reserva. En aquest cas les dades així obtingudes seran incorporades a un fitxer de Pescaturismo SL per a fins de prospecció comercial i de segmentació dels usuaris del web per dissenyar campanyes comercials d'acord amb els interessos mostrats durant la navegació, podent l'usuari exercitar seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons més baix s'indica.
L'usuari té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a aquest efecte. No obstant això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la web.

 
B.- Tractament de dades personals
B.1.- Informació sobre el fitxer
D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), se li informa que les dades personals que es recullen en aquesta web seran incorporades a fitxers la responsabilitat recau, excepte indicació en contra, sobre Pescaturismo SL . De manera general, s'informa que els camps dels diferents formularis de la web assenyalats com a obligatoris hauran necessàriament de ser emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds.
 
B.2.- Formularis de registre
Les dades personals que es recullen mitjançant aquest formulari seran tractades per a la tramitació de la seva alta, així com per a l'administració de comptes d'usuaris, la gestió de la relació amb els mateixos i el control d'accés als continguts reservats als usuaris registrats.

B.3-Reserva i contractació de productes o serveis
Segons la zona geogràfica afectada per la seva sol·licitud, les dades personals aportades en el procés de reserva seran rebuts a la plataforma web www.pescaturismemallorca.com. Sense perjudici d'altres finalitats que s'assenyalin en la política de privacitat aquestes dades seran tractades per a la tramitació de la seva sol·licitud, el control i la gestió administrativa i econòmica de la relació amb els afectats, així com per a la realització d'enquestes de satisfacció i fins estadístics. Les dades seran igualment tractades per a la gestió del sistema de reserva i el manteniment històric de la reserva efectuada. Per a la correcta tramitació de la reserva, aquestes dades seran comunicades als vaixells de destinació o a les empreses dels serveis  que s'inclouen en el servei contractat. L'usuari consent expressament que les dades bancàries proporcionades siguin utilitzats per atendre les possibles penalitzacions davant cancel·lacions o no presentació fixats en les condicions de la tarifa. La tramitació de les seves reserves implica necessàriament el tractament abans assenyalat, pel que no es podrà dur a terme el procés en cas d'oposició al mateix.
Dades de tercers: L'usuari ha de ser prou habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compta amb el consentiment dels futurs passatgers del vaixell, l'usuari podrà consignar els seus noms i cognoms a l'apartat Distribució de places. Aquesta informació, que permetrà al vaixell triat procurar un millor servei als seus passatgers, és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar a aquells de l'contingut de la nostra Política de Privacitat amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.

B.4- Formularis de contacte i opinions
Les dades personals que es recullen mitjançant aquests formularis seran tractats per tramitar la seva sol·licitud, atendre els seus suggeriments o queixes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis. Les dades que es proporcionin mitjançant el formulari de contacte seran comunicats al destinatari indicat per l'usuari, consentint necessària i expressament aquest la transferència de les dades.
S'assenyala que els comentaris i la valoració de les diferents excursions que els usuaris formulin mitjançant el corresponent formulari d'opinió, seran publicats a la web juntament amb el nom d'usuari que es proporcioni, per la qual cosa es convertiran en informació pública, havent de tenir especial cautela quan decideixi compartir la seva informació personal. L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la funcionalitat de publicació de comentaris a la web o en els comptes de les xarxes socials vinculades a la mateixa. En particular, però no limitativament, l'usuari es compromet a no introduir dades i / o comentaris que:
-Incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
-Difonguin continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
-Tinguin continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial.
-Atentin contra la imatge de tercers.
-Introdueixin o difonguin a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes.
-Utilitzin els comptes de correu electrònic o dades personals d'altres usuaris i modifiquin o manipulin els seus missatges.
Pescaturismo SL es reserva el dret a retirar o no publicar tots aquells comentaris i aportacions que incompleixin amb els extrems anteriorment indicats i especialment els que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats.
D'acord al règim previst per l'Art. 16.1 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Pescaturismo SL no es fa responsable de la informació emmagatzemada a petició dels usuaris i en particular respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l'exactitud, qualitat, fiabilitat i correcció de la informació que els usuaris incorporin. No obstant l'anterior, les persones  de les quals les dades personals estiguin inclosos en comentaris o posts publicats al web o en els comptes de les xarxes socials vinculades a les mateixes, podran sol·licitar, en qualsevol moment, la cancel·lació de les dades, d'acord amb el que preveu per l'Art. 16 LOPD, segons s'indica en l'apartat "Drets de l'interessat".

B.5- Fidelització i perfils comercials
En cas d'així haver-ho indicat en els diferents formularis que es troben a la web, les seves dades seran incorporades al fitxer d'usuaris de la marca amb fins de fidelització, personalització dels serveis, així com per remetre-li, fins i tot per mitjans electrònics o telefònics, comunicacions comercials personalitzades sobre productes i serveis turístics de Pescaturismo. Vostè consenteix que les entitats del grup amb les que contacti per a la contractació o prestació de serveis accedeixin a les seves dades com a usuari de la marca per a la personalització d'aquests serveis. En qualsevol moment, vostè podrà revocar el seu consentiment per les finalitats abans assenyalades segons més baix s'indica a l'apartat "Drets de l'interessat"

C.- Drets de l'interessat
Per sol·licitar l'accés, la rectificació o la cancel·lació de la seva informació personal, així com per oposar-se al tractament de la mateixa, pot dirigir-se al responsable del fitxer que correspongui mitjançant escrit acompanyant una còpia del seu Document Nacional d'Identitat o Passaport, a l'adreça que més baix s'indica:
Pescaturismo S.L. en el seu domicili social, o enviant un email a info@pescaturismemallorca.com

D.- Condicions d'ús
Les presents condicions generals d'ús regulen l'accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web www.pescaturismomallorca.com (en endavant lloc web)
A través del lloc web es posa a disposició de l'usuari informació sobre les diferents excursions, trobant-se informació sobre la disponibilitat de vaixells, tarifes, recerca de excursions per la seva localització geogràfica i tipus d'excursions.
Aquestes condicions generals s'han d'entendre sense perjudici de les condicions particulars de reserva recollides en el lloc web.
Per la mera utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari del mateix. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com a les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix.
Les titulars del lloc web podran, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració del lloc web, així com les presents condicions generals, i introduir noves condicions d'ús. Aquestes modificacions seran publicades en el lloc web de manera que l'usuari pugui conèixer-les abans de procedir a la seva utilització. La utilització del lloc web un cop modificades les condicions generals significarà l'acceptació d'aquest usuari de les condicions generals així modificades
 
E.- Obligacions de l'usuari
Per l'ús del lloc web, l'usuari manifesta que té més de divuit anys. Per fer ús del lloc web els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d'aplicació, i, així mateix, abstenir-se de utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de les titulars del lloc web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.
Més en particular, però sense que aquesta enumeració limiti l'abast general de l'obligació disposada en els paràgrafs anteriors, l'usuari s'obliga, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, a:
1.- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web oa través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de les titulars del lloc web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament del mateix.
2.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
3.- No amagar ni falsejar de cap manera l'origen de missatges de correu electrònic, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris, ni enviar missatges de correu massiu.
4.- No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de les titulars del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
5.- No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
6.- No introduir, o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En el cas que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en el lloc web o accessibles a través del mateix, haurà d'enviar una notificació a les titulars del lloc web dirigint un correu electrònic a info@pescaturismemallorca.com

F.- Propietat intel·lectual
L'usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cada un dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de les pròpies titulars del lloc web o de tercers, segons escaigui.
Tret que fos autoritzat per les titulars del lloc web o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir , llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa del portal o dels titulars corresponents.
L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització del lloc web i de cada un dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre de les titulars del lloc web o dels tercers que figurin en el lloc web i en cada un dels diversos serveis oferts a través d'ell. Així mateix, l'usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per les titulars del lloc web o per tercers, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.
 
H.- Exclusió de garanties
Les titulars del lloc web es comprometen a dur a terme tots els esforços necessaris per garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, les titulars del lloc web no poden garantir que el lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa manera, els titulars del lloc web no atorguen cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari.
Els titulars del lloc web actuaran diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el lloc web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l'absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.
Les titulars del lloc web no controlen, ni fan propis, ni garanteixen l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controlen i no garanteixen l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.
Els titulars del lloc web no garanteixen la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l'usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d'enllaç ("links") des del lloc web. Les titulars del lloc web no controlen el contingut d'aquests llocs ni ofereixen ni comercialitzen els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeixen en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.
L'ús del lloc web es realitza sota el propi risc de l'usuari, per tant els titulars del lloc web no es responsabilitzen de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la mateixa; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.
De la mateixa manera, els titulars del lloc web no respondran pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc respondran dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut del lloc web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta, sent tercer a aquests efectes el vaixell triat.
 
I.- Resolució
Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, els titulars del lloc web podran, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l'usuari, interrompent el seu accés al lloc web o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d'aplicació.
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que les titulars del lloc web o qualsevol dels seus filials pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix. Igualment, l'usuari mantindrà als titulars del lloc web indemnes davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra les titulars del lloc web, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualssevol drets de tercers per part de l'esmentat usuari mitjançant la utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que preveu les condicions generals o particulars que fossin d'aplicació.
 
J.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els titulars del lloc web i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre qualsevol disputes puguin sorgir en relació amb la utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca.

Escriu-nos per Whatsapp Whatsapp
TrucarTrucar
Escriu-nosEmail