Termes i condicions

La compra d'un bitllet a la pàgina web pescaturismemallorca.com, que és propietat de Pescaturismo implica la formalització d'un contracte. Aquest contracte inclou una sèrie de condicions generals que es detallen a continuació i que són acceptades en el moment que s'efectua la compra.

A.- EL BITLLET
1.- Disposicions generals
1.1.- Només es transportarà al passatger el nom del qual figuri en el bitllet, al qual es pot demanar que mostri la identificació corresponent (Document Nacional d'Identitat, passaport o equivalent).
1.2.- El bitllet és intransferible.
1.3.- Alguns bitllets es venen a preus amb descomptes, que poden ser parcialment o totalment no reemborsables.
1.4.- En tot moment el bitllet és propietat del transportista que l'emet.
1.5.- Els passatgers no tindran dret a ser transportats si el bitllet està danyat o ha estat modificat.
1.6.- En cas de pèrdua o de dany d'un bitllet (o de part d'ell) per part del passatger o que aquest no presenti un bitllet que contingui el cupó de passatger i tots els cupons de l'excursió o activitat sense haver estat usats, Pescaturismo, a sol·licitud del client, substituirà aquest bitllet (o part d'ell) emetent un de nou sempre que existeixin proves, presentades en el temps degut, que un bitllet vàlid per a l'excursió o activitat en qüestió va ser degudament emès i sempre que el passatger signi un acord pel qual es compromet a reemborsar tots els costos i pèrdues en els quals necessària i raonablement Pescaturismo o un transportista hagi incorregut fins a completar el valor del bitllet original pel mal ús del bitllet. Si aquestes pèrdues són ocasionades per una negligència imputable a la companyia, aquesta no tindrà dret a reclamar als passatgers cap reemborsament per aquest concepte. El transportista que emeti el bitllet pot cobrar per aquest servei una comissió raonable en concepte de despeses d'administració, llevat que la pèrdua o dany es degui a una negligència de la seva part o de part del seu agent.
1.7.- Quan no es disposi d'aquestes proves o quan el passatger no firmi l'acord per procedir a la substitució del bitllet, el transportista que l'emet pot sol·licitar al passatger que pagui el preu total del bitllet, acollint-se al dret a reemborsament sempre i quan el transportista que ha emès el bitllet original accepti que el bitllet perdut o danyat no ha estat utilitzat abans del venciment de la seva validesa o en cas que el passatger trobi el bitllet original abans del venciment de la seva validesa.
1.8.- Un bitllet és un objecte de valor i el passatger ha de prendre les mesures adequades per a conservar-lo i assegurar-se que no es perdi ni el robin.

2.- Validesa del bitllet
2.1.- El bitllet només és vàlid des de la data d'emissió fins a la data de l'excursió o activitat contractada.
2.2.- El bitllet que ha comprat només és vàlid per a l'excursió o activitat que s'indica en el mateix.
2.3.- En cas que el passatger desitgi modificar algun aspecte, prèviament s'ha de posar en contacte amb Pescaturismo mitjançant www.pescaturismemallorca.com. Es calcularà la tarifa per a la nova excursió o activitat i es donarà al passatger l'opció d'acceptar el nou import o de mantenir la compra original tal com figurava en el bitllet.
2.4.- El passatger ha de ser conscient que, mentre alguns tipus de modificació no es traduiran en un canvi de la tarifa, altres poden traduir-se en un augment del preu. Moltes tarifes només són vàlides en les dates i activitats que s'indiquen en el bitllet i en cap cas poden modificar; en cas que es modifiquin, s'ha de pagar una suma addicional.
2.5.- El passatger ha de saber que en cas que no es presenti a l'hora indicada per a l'excursió o activitat no es reemborsarà l'import del bitllet.

3.- Preu i adquisició del bitllet
3.1- L'adquisició del bitllet es realitzarà a través de la pàgina www.pescaturismemallorca.com de tal manera que la venda, reserva i cobrament a la targeta de crèdit o dèbit es realitzaran de manera simultània.
3.2.- L'única forma de pagament admesa és per targeta de crèdit o de dèbit.
3.3.- En el moment de la compra del bitllet, el passatger serà notificat per correu electrònic de l'hora programada de l'excursió, així com les característiques del producte o activitat que acaba de contractar.
3.4- El correu de confirmació de la compra tindrà validesa plena com bitllet i es pot presentar en qualsevol suport quan sigui requerit.
3.5- El preu s'aplica només a l'excursió o activitat contractada, llevat que s'indiqui una altra cosa. El preu no inclou altres serveis addicionals que es puguin oferir en el transcurs de l'excursió o activitat contractada.
3.6- Els impostos i drets aplicables que el passatger ha de pagar són taxes que imposen els governs o altres autoritats o els operadors. Tots els impostos, drets i taxes van inclosos en el preu del bitllet. Així mateix, en cas que algun impost, dret o taxa que el passatger ha pagat en el moment de l'emissió del bitllet s'hagi eliminat o reduït de manera que ja no s'apliqui o s'hagi de pagar una quantitat inferior, el passatger no tindrà dret a reclamar el reemborsament de l'import corresponent.
3.7.- El preu del bitllet, els impostos, els drets i les taxes es paguen en la moneda del país en el qual s'emet el bitllet, llevat que s'indiqui una altra moneda, abans o en el moment de realitzar el pagament (per exemple, pel fet que la moneda local no és convertible). Es pot acceptar el pagament en una altra moneda a criteri de Pescaturismo.

B.- POLÍTICA DE REEMBORSAMENTS
1.1.- Només es reemborsarà tot el bitllet o part del mateix quan l'activitat programada hagi estat cancel·lada per la companyia abans del moment de l'embarcament en els vaixells. Cap altra circumstància dóna dret a la devolució de l'import.
1.2.- El reemborsament s'efectuarà de la mateixa manera que el client ha fet el pagament i a la persona el nom del qual figura en el bitllet o a la persona que l'hagi pagat.
1.3.- El patró de l'embarcació té la potestat d'anul·lar l'activitat en el moment de la trobada amb els participants per condicions meteorològiques desfavorables o quan existeixi una predicció de condicions adverses. En aquest cas haurà d'abonar el 100% de l'import de l'activitat o s'emplaçarà al client per a un altre dia.
1.4.- Donada les característiques de l'activitat pesquera, es respectaran escrupolosament els horaris d'embarcament. No s'esperarà als participants que no es trobin en el lloc i hora acordats prèviament. En el cas que els participants es retardin, no es tornarà l'import del bitllet.
1.5.- En el moment que el vaixell contractat per a qualsevol tipus d'excursió hagi partit de port es dóna per iniciada l'activitat i ja no hi haurà dret a reemborsament en el cas que el patró es vegi obligat a cancel·lar.
1.6.- No es reemborsarà el bitllet en cas de pèrdua o robatori, així com quan la sol·licitud es realitzi després que hagi vençut la validesa del bitllet.

C.- L'ASSEGURANÇA
1.1.- L'adquisició del bitllet per a qualsevol tipus d'excursió en vaixell va acompanyada d'una assegurança d'accidents personals.
1.2.- El sistema d'identificació serà el bitllet de compra.
1.3.- La cobertura abasta l'embarcament, la navegació i el desembarcament.

En qualsevol cas, Pescaturismo queda exonerada de responsabilitat de qualsevol risc no cobert o cobert insuficientment en el contracte de segur subscrit per la propietat del vaixell.

D.- HORARIS I CANCEL·LACIÓ D'EXCURSIONS
1.1.- En el moment de la compra del bitllet, el passatger serà notificat de l'hora programada de l'excursió o activitat en vigència en aquest moment i aquesta hora és la que apareixerà en el bitllet. És possible que es tingui necessitat de canviar l'hora programada després de l'emissió del bitllet o fins i tot la seva cancel·lació, ja que les activitats, al realitzar-se en el medi natural i amb diferents tipus de persones, estan sotmeses a possibles variacions prèvies o in situ ( condició física dels participants, meteorologia, possibilitat de perill de la integritat física dels participants, situació de la pesca ...). Aquests canvis no donen dret a cap indemnització.
1.2.- Si el passatger ha subministrat  informació correcta de contacte, la companyia s'ocuparà de notificar-li aquests canvis. Si després que el passatger hagi comprat el bitllet, l'empresa introdueix un canvi significatiu en l'hora de l'activitat programada que el passatger no accepta i Pescaturismo no està en condicions de vendre-li un bitllet en una activitat alternativa que li resulti acceptable, el passatger té dret a reclamar un reemborsament.
1.3.- Pescaturismo prendrà totes les mesures necessàries per evitar els retards en les excursions i altres activitats contractades. En l'aplicació d'aquestes mesures i amb l'objecte d'impedir la cancel·lació, en circumstàncies excepcionals, pot disposar d'un vaixell similar al que hagi estat contractat.

E.- COMPORTAMENT EN ELS VAIXELLS
1.1.- L'embarcació no tornarà a port fins que no acabi la jornada de pesca o excursió. El desenvolupament de l'activitat només es modificarà per causes meteorològiques o de seguretat, a criteri del patró.
1.2.- Es seguiran estrictament les indicacions del patró o de la persona encarregada de la seguretat a bord pel que fa a:
· Ús d'armilles salvavides i en un suposat abandonament de vaixell
· Espais i tasques restringides durant les maniobres i la navegació
· Mobilitat i manipulació de peix i tots aquells aspectes que afecten la seguretat dels participants en l'activitat.

1.3.- Si, segons el nostre raonable criteri, el comportament dels passatgers a bord posa en perill la seguretat del vaixell o la d'alguna persona o propietat a bord del mateix, obstaculitza l'exercici de la tripulació en el compliment de les seves funcions o no s'ajusta a les instruccions de la tripulació, incloses, però no limitades a elles, o provoca incomoditat, molèsties, danys o lesions als passatgers o a la tripulació, així com a qualsevol propietat, el patró de l'embarcació pot prendre les mesures que consideri raonablement necessàries per impedir la continuïtat d'aquest comportament, incloses mesures coercitives. Els passatgers poden ser desembarcats en qualsevol punt, denegant-los el transport, i es pot interposar contra ells una acció judicial per les infraccions comeses a bord del vaixell.

1.4.- El passatger indemnitzarà a Pescaturismo per tots els costos incorreguts per la seva conducta inadequada a bord del vaixell. Si fos necessari un desviament a un lloc no programat a causa del comportament del passatger, la resolució de l'assumpte pot comportar el lliurament del passatger als agents de seguretat o autoritat legal en el punt de desviament.

1.5.- Si com a resultat de la conducta del passatger, la tripulació decidís desviar el vaixell amb el propòsit de desembarcar-lo el passatger haurà de pagar tots els costos i despeses incorregudes, qualsevol que sigui la seva naturalesa, com a resultat, o que es derivi , d'aquest desviament. Si el passatger causés qualsevol tipus de dany o les seves accions causin que Pescaturismo incorri en qualsevol cost, la companyia el farà responsable d'aquest cost, dany o un altre tipus de responsabilitat incorreguda. Pescaturismo podrà requerir del passatger els costos en què hagi incorregut com a resultat de les presents disposicions, reservant-se les accions legals que consideri convenients per recuperar aquests davant els tribunals competents.
1.6.- Està prohibit als passatgers el consum de begudes alcohòliques en els vaixells  quan l'alcohol hagi estat subministrat pels passatgers o terceres persones.

F.- VESTIMENTA I OBJECTES PERSONALS
1.1.- Cal portar roba adequada i còmoda per passar una jornada al mar, especialment en algunes de les excursions. Es recomana calçat de sola de goma que agafi tot el peu, gorra amb visera o barret. En determinades èpoques de l'any i en funció de les condicions meteorològiques també és aconsellable portar una muda de roba i almenys una peça d'abric impermeable.
1.2.- Els passatgers no han de dur a bord dels vaixells:
· Objectes susceptibles de posar en perill la seguretat del vaixell, de les persones o dels béns a bord.
· Objectes que estan prohibits per les lleis o reglamentacions aplicables en seguretat marítima.
· Transport d'objectes dels que el patró de l'embarcació considera raonablement inadequats perquè són perillosos o insegurs a causa del seu pes, mida, forma o caràcter, o que són fràgils o peribles tenint en compte, entre altres coses, el tipus d'excursió o vaixell contractat.

1.3.- El patró de l'embarcació pot negar-se a permetre pujar a bord dels vaixells tot objecte que raonablement no consideri apte per a ser transportat per la seva mida, forma, pes, contingut i caràcter, per raons de seguretat o operatives, o per la comoditat dels altres passatgers.
1.4.- Està prohibit l'embarcament de qualsevol tipus d'animal o mascota (excepte gossos d'assitència).
1.5.- Pescaturismo no assumeix cap responsabilitat per cap pèrdua o dany que afecti qualsevol objecte que el passatger hagi decidit pujar a les embarcacions ni sobre la seva vestimenta.

H.- ASSISTÈNCIA ESPECIAL
1.1- Les persones menors d'edat han de comptar amb la corresponent autorització o bé estar acompanyades per persona responsable (pare, mare o tutor / a legal).
1.2.- Els passatgers amb diversitat funcional com mobilitat reduïda, trastorn psicològic o sensorial, al·lèrgies alimentàries, dones embarassades, persones malaltes o altres persones que requereixen assistència hauran de contactar abans de treure el bitllet amb Pescaturismo mitjançant www.pescaturismemallorca.com que estudiarà cada cas en particular, per tal d'analitzar si l'activitat que es pretén contractar s'ajusta a les seves circumstàncies particulars, comprometent-se a fer tot el possible per oferir la millor solució. En cas contrari, Pescaturismo es reserva el dret d'admissió.
1.3.- No s'oferirà menjars especials a bord dels vaixells diferents a les que hagin estat contractades. Així mateix es reserva el dret de modificar els menús sense previ avís a causa de la característiques especials que concorren en l'activitat en el qual no assumim cap responsabilitat davant el passatger.
1.4.- Es recomana als passatgers amb problemes de salut que consultin un metge abans de realitzar determinades excursions en vaixell, particularment quan es tracti de jornades de pesca de dotze hores, i que prenguin totes les mesures de precaució corresponents.
1.5.- Si es sospita que es pot patir mareig a bord, es recomana prendre algun medicament per evitar-ho, previ a l'inici de l'activitat.
1.6.- L'assistència especial no forma part del contracte i Pescaturismo  no assumirà cap responsabilitat si no compleix o no pot complir aquesta sol·licitud i es reserva el dret a denegar l'embarcament.

I.- DRET A DENEGAR EL TRANSPORT
1.1.- El patró de l'embarcació pot negar-se a embarcar al client per raons de seguretat o, aplicant el seu criteri raonable i en qualsevol punt de l'activitat, pot negar-se a transportar passatgers si es produeixen, o si raonablement considerem que poden produir-se, algunes de les següents situacions i sense que hi hagi l'obligació de reemborsar el bitllet:
· El passatger no compleix amb les lleis, els reglaments o les disposicions governamentals aplicables.
· El transport de passatgers pot posar en perill o afectar la seguretat i la salut o afectar materialment la comoditat dels altres passatgers o de la tripulació.
· Si l'estat mental i / o físic del passatger, inclòs els problemes ocasionats pel consum d'alcohol o drogues, suposa un perill o un risc per a si mateix, per als altres passatgers i / o per a la tripulació o per als béns dels passatgers o de la tripulació.
· El passatger ha utilitzat paraules amenaçadores, abusives o insultants i / o ha tingut un comportament d'una manera amenaçant, abusiu, insultant o indisciplinat cap a un membre del nostre personal o un membre de la tripulació del vaixell o altres passatgers.
· El passatger està, o el patró de l'embarcació  raonablement creu que el passatger està, en possessió il·legal de drogues o qualsevol altra substància il·legal.
· El passatger ha posat en perill la seguretat del vaixell i / o de qualsevol persona dins del mateix o pot posar-los.
· El passatger ha comès un delicte durant qualsevol fase del procés.
· El passatger s'ha comportat incorrectament en una activitat anterior i es tenen motius per creure que aquest comportament pot repetir-se.
· Si el passatger s'ha negat a acreditar degudament la seva identitat.
· El passatger no ha pagat el preu del bitllet.
· El passatger no sembla tenir el bitllet en regla o es nega a presentar-lo a la tripulació del vaixell o al personal de les activitats en terra quan l'hi demanen, i / o té documents caducats que no compleixen amb els requisits o reglamentacions governamentals en vigència o que són falsos, ja sigui per usurpació d'identitat o per falsificació de documents.


1.2.- El bitllet presentat:
· Va ser adquirit il·legalment o va ser comprat a una companyia que no és Pescaturismo o que no te acords amb ella.
· Es té informació que es tracta d'un bitllet perdut, robat o fals.
· Té un bitllet que ha estat modificat  o ha estat danyat.
1.3.- En el moment de l'embarcament el passatger sol·licita una assistència especial que no s'havia sol·licitat i confirmat prèviament.
1.4.- El passatger no ha respectat alguna de les instruccions i disposicions aplicables referides a les qüestions de seguretat.
1.5.- En el moment de presentar el bitllet el passatger no pot demostrar que és la persona el nom figura en el mateix.

J.- DADES PERSONALS
1.1.- En la mesura que la llei aplicable ho permet, amb l'objecte de realitzar una reserva el passatger autoritza a Pescaturismo a conservar totes les dades personals que ha subministrat per a l'emissió del bitllet. A més, la companyia està autoritzada a transmetre aquestes dades als proveïdors dels serveis contractats.
1.2.- Pescaturismo es reserva el dret d'utilitzar fotografies preses durant el desenvolupament de les activitats per al seu posterior ús exclusiu per a màrqueting de l'empresa. Les persones participants que no vulguin ser fotografiades han d'indicar-ho abans d'iniciar l'activitat o via correu electrònic a info@pescaturismemallorca.com. Per qüestions operatives aquesta clàusula no és aplicable per als clients procedents de Destination Services, Pacific World i Intercruises.

K.- COVID 19

El client accepta i es compromet a complir amb totes les mesures de seguretat per evitar el contagi per Covid-19, especialment al que fa referència a la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'han d'utilitzar els equips de protecció adequats a el nivell de risc. L'equipament necessari per facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higienicosanitàries establertes després de cada ús pel client.

L.- DISPOSICIÓ FINAL
1.1.- Cap agent, empleat, representant o proveïdor de Pescaturismo tindrà autoritat per alterar, modificar o fer renúncia de qualsevol de les formes de les disposicions d'aquest contracte o de les condicions generals.

1.2.- Tots els clients tindran a la seva disposició els fulls de reclamacions en l'adreça de l'empresa situada en Edifici Naorte A, planta 1-8, ParcBit, Palma de Mallorca, Illes Balears, en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores, com regula el Decret 89/2010 de 22 de juliol en el seu Article 7.3 llibre d'inspecció i fulls de reclamacions.

1.3.- Amb la compra del bitllet es dóna per fet l'assumpció pel client de tots els apartats que configuren les presents Condicions Generals. 

Escriu-nos per Whatsapp Whatsapp
TrucarTrucar
Escriu-nosEmail